243190978_1583168858692329_1425119936530554841_n.jpg

De WEEKgroet

Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1 Joh 5:4c -

 

Wat een krachtige belofte brs en zrs. "Ja", zeggen we dan. We zijn inderdaad overwinnaars in Christus, aan wie wij dit rotsvast geloof te danken hebben! Met wie wij kunnen gaan en staan dwars door elke beproeving, dwars door elke uitdaging, omdat we overwinnaars zijn in Hem die ons kracht geeft: ook vandaag, of moet ik zeggen vandaag meer dan ooit? 

 

Het woord OVERWINNAAR geeft niet alleen hoop, het geeft ons  moed en  kracht om, ondanks elke beproeving, elke uitdaging, -ik ben geneigd te zeggen- ondanks elke dyugudyugu die wij vandaag tegenkomen. Wij kunnen deze tekst blijven proclameren! Sterker nog we mogen als opgestane christenen die geloven in de levende God belijden en proclameren:

 

 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; nedergedaald ter helle; ten derden dage weder opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel; zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij wederkomen komen zal, om te oordelen de levenden en de doden.Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.  

 

Indien wij uit volle borst belijden dat wij hierin geloven, dan kunnen wij inderdaad samen met onze geloofsbelijdenis proclameren: Dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof! Amen

 

Zingt U mee? Gezang 344.

 t Geloof is, dat men God vertrouwt / en vast op zijn beloften bouwt. 't Geloof is, dat men 't aangezicht / alleen op Christus houdt gericht. 

 

Ds. Astrigt Hermelijn

EBG Immanuel St. Maarten

Voor EBGS Vrouwen Centraal